Zmiany w zakresie zwolnień w PIT

Z dniem 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Resort finansów podał, że chodzi o zmiany:
1.    wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328 i 1478):

Rozszerzono zakres zwolnienia z opodatkowania odszkodowań i zadośćuczynienia otrzymywanego na podstawie przepisów ustaw i aktów wykonawczych do ustaw o normatywne źródła prawa pracy, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r- Kodeks pracy-art. 21 ust. 1 pkt3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanej dalej „ustawą”; przepis ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Po zmianie przepisu ze zwolnienia korzystają także odszkodowania i zadośćuczynienia przyznane np. na podstawie układu zbiorowego pracy, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z tego układu (co stanowi realizację postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 marca 2013 r., sygn. akt S 2/13).

Dodano zwolnienie od podatku dochodowego kwot otrzymanych na podstawie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki – art. 21 ust. 1 pkt 3e ustawy; przepis ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Zmiana ta związana jest z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, zgodnie z którym kwota ta stanowi odszkodowanie zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy.

W wyniku zmian rozszerzono zakres zwolnienia z opodatkowania odszkodowań i zadośćuczynienia otrzymywanego na podstawie przepisów ustaw i aktów wykonawczych do ustaw o normatywne źródła prawa pracy.

– Rozszerzono zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 49 ustawy o świadczenia mieszkaniowe otrzymywane przez żołnierzy zawodowych na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – dodano lit. b w pkt 49; przepis ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.  W latach 2012 i 2013 przedmiotowe świadczenia nie podlegały opodatkowaniu na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozszerzono zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o nagrody związane ze sprzedażą premiową usług; przepis ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r. Zmiana ta związana jest z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, zgodnie z którym tzw. cash back (wpłata na konto bankowe klienta np. 1 % wartości zakupów dokonanych kartą) jest premią za sprzedaż usługi i w konsekwencji korzysta ze zwolnienia, jeżeli nie przekracza kwoty 760 zł.

Dodano zwolnienie od podatku dochodowego dodatku energetycznego otrzymanego przez odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne; nowy przepis (art. 21 ust. 1 pkt 97a ustawy) ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2015 r. W 2014 r. dodatek energetyczny nie podlegał opodatkowaniu na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodano zwolnienie od podatku dochodowego wynagrodzenia otrzymanego za ustanowienie służebności przesytu, o którym mowa w przepisach prawa cywilnego – art. 21 ust. 1 pkt 120a ustawy; przepis ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. Zmiana ta związana jest m.in. z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych, zgodnie z którym wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu jest odszkodowaniem i korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy, tj. w zakresie ustanowienia służebności przesyłu dotyczącego gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

2. Wprowadzone ustawą z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); zmiany dotyczą dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2015 r.:

Dodano zwolnienie z opodatkowania wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – art. 21 ust. 1 pkt 14a ustawy. Zgodnie z art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym za autobus uważa się pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Dodano zwolnienie z opodatkowania wartości nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny, przyznane w formie decyzji administracyjnej na zasadach określonych odpowiednio w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o świadczeniach rodzinnych. Dodanie tego zwolnienia nie wyklucza stosowania do pomocy prawnej zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68a (wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnymi) oraz pkt 117 (wartość otrzymanych świadczeń od wolontariuszy, udzielanych na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego).

3. Wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2014 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1644); zmiana dotyczy dochodów uzyskanych od dnia 1    stycznia 2014 r.

Dodano zwolnienie z opodatkowania kwoty określonej zgodnie z art. 27f ust. 8-10 ustawy, tj. zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi na dzieci.

Źródło: e-Doradca Podatkowy